Multimedia

Multimedia

Multimedia

SPIEGIAMO LE AZIONI DEL PROGETTO IN VIDEO SINTESI

             

            

Video sintesi del progetto AGRICLOSE

Fertilització de cobertora en panís

Aquest vídeo explica els beneficis de fraccionar la fertilització de cobertora en panís i de l’ús de la fracció líquida de purí porcí en la fertirrigació.

Video report del progetto

Progetto LIFE AGRICLOSE: strategie e tecnologie promosse per migliorare la gestione dei sottoprodotti derivanti dal trattamento dei reflui zootecnici

Aplicació de fracció líquida de purí porcí mitjançant reg per aspersió

La gestione del territorio rurale tra opportunità e rischi: ecological networks e impatti ambientali // 13-14 giugno 2019 – Napoli

Reportatge TV3 sobre la gestió dels purins a Catalunya i el projecte Agriclose