Accions

Accions > Acció B.1. Promoció i establiment de la fracció líquida del purí com a fertilitzant comú amb préssec i cultius extensius

Acció B.1. Promoció i establiment de la fracció líquida del purí com a fertilitzant comú amb préssec i cultius extensius

B1.1. Introducció de la FL del purí porcí en cultius arboris

S’implantarà una parcel·la demostrativa (1ha) per avaluar la viabilitat de la FL de purí en un camp de Nectarina.

S’aplicarà mitjançant els gotes i es buscar ampliar el termini d’aplicació dels adobs orgànics.

B1.2. Millora de l’ús de la FL de les dejeccions ramaderes en cultius extensius de regadiu i secà

Lombardia: Comparació de l’aplicació de la FL (1) abans de la sembra i cobertora i (2) mitjançant fertirrigació. També es comparà diferents sistemes de reg i fertilització mitjançant subirrigació.

Soses: aplicació de la FL al panís mitjançant fertirrigació. Injecció directa des de la bassa.

Disseny d’un sistema de caracterització i dosificació automàtica basat en el conductímetre.
Osona: aplicació de la FL en cultius extensius d’hivern de forma fraccionada.