Accions

Accions

Accions

Per aconseguir els objectius del projecte i trobar una solució als principals problemes relacionats amb l’aplicació de la fracció líquida, la fracció sòlida, els digerits i de la tecnologia relacionada, es proposen les següents les accions:

B

C